Mobilemed – rehabilitacja z dojazdem do domu
Wizyty w godzinach: 7:30 - 22:00, Kontakt (8:00 - 20:00): +48 544 440 000
MobileMed - Mobilni rehabilitanci i masażyści
Strona główna » Oferta » >Wspieramy Fundację Tacy Sami » Regulamin – „FIZJOTERAPEUCI MEDYKOM”

Regulamin – „FIZJOTERAPEUCI MEDYKOM”

REGULAMIN AKCJI „FIZJOTERAPEUCI MEDYKOM”

Organizatorem akcji „Fizjoterapeuci Medykom” jest Mobile Medical Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-593) przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 5/86, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624593, NIP 5213739571, REGON 364786926.
Niniejsza akcja przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje usług i akcji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce.
Regulamin określa zasady i warunki udziału w akcji dotyczącej bezpłatnych teleporad fizjoterapeutycznych przysługujących personelowi medycznemu.
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Co do zasady w akcji może wziąć udział personel medyczny: Lekarki/lekarze, pielęgniarki/pielęgniarze, ratownicy medyczni.
 2. W celu skorzystania z bezpłatnej telerehabilitacji osoba uprawniona jest zobowiązana do udokumentowania zajmowanego stanowiska medycznego poprzez podanie nr wykonywania zawodu oraz imienia i nazwiska.
 3. Dział Obsługi Klienta po weryfikacji danych podanych w ust. 2 ustali z osobą uprawnioną termin telewizyty.
 4. Akcja trwa od dnia 11 maja 2020 roku do odwołania.
 5. Organizator może zakończyć Akcję w dowolnym momencie.
 6. Osoba korzystająca z akcji ma świadomość, iż w trakcie tele-wizyty niezbędne będzie podanie danych osobowych oraz danych wrażliwych medycznych i skorzystanie z usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • 2 Dane osobowe
Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 29 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, niniejszym informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Mobile Medical Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-593 Warszawa), przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 5/86. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją usługi wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii.
 1. Przedstawicielem Administratora jest Pani Małgorzata Federowska – Prezes Zarządu (malgorzata.wozniak@mobilemed.pl) oraz Pan Tomasz Chomiuk – Wiceprezes Zarządu (tomasz.chomiuk@mobilemed.pl).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Mobile Medical Services Sp. z o.o. możesz skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@mobilemed.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 4. Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dane osobowe w zakresie dokumentacji medycznej będą przechowywane 20 lat, 22 lata jeśli dokumentacja dotyczy dzieci do ukończenia 2 roku życia lub 30 lat w przypadku, gdy zgon nastąpił na skutek uszkodzenia ciała.
 5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: fizjoterapeutom, osobom wykonującym zawód medyczny oraz innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta. Podmiotami upoważnionymi do żądania wydania dokumentacji medycznej są: minister właściwy ds. zdrowia, sądy, prokuratorzy, rzecznicy odpowiedzialności zawodowej w związku z prowadzonymi przez te podmioty postępowaniami. Jako przedsiębiorca prowadzimy również księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe między innymi wystawiamy faktury za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz również je sprostować, żądać ich usunięcia (nie dotyczy dokumentacji medycznej) lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu  wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będzie również wykorzystywane profilowanie.
 8. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
error: Treść jest chroniona !!